นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะนิเทศโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วย อาจารย์จินดา ลาโพธิ์ และ อาจารย์อาจิยา หลิมกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครราชภัฏสกลนคร และคณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประกอบด้วย นางรินทิพย์ วารี นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว นางพัชรินทร์นวลตา นางนัยนา ฉายวงค์ ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต ๑ นายอนุสรรณ์ แสนเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม และนางพิสมัย ศรีวรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ผู้รับการนิเทศได้แก่ ครูที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน จำนวน ๘ คน ประกอบด้วย ๑) นางวิไลวรรณ วงค์จำปา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง อ.นาแก ๒) นางณัฐริณี พลเล็ก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร ๓) นางรองจิตร ภูมิลุน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร ๔) นางจันทร์เพ็ญ ผ่านจังหาร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง ๕) นางธิดาวรรณ เอ๊ฟวา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม ๖) นายประกอบช ป้องชายชม ครู โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทา ๗) นางชุติมา สุวรรณบำรุง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย และ ๘) นางพรพิมล ดาษดา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

658 Total View 1 View Today
(Visited 124 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)