นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา นิเทศโครงการคูปองพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

การนิเทศติดตามผครูในโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา ครั้งที่ ๑ โดยอาจารย์วัชราภรณ์ เขาเขจร ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ และ ศน.จันทร์เพ็ญ สาแก้ว ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารคุรุสัมมนาคาร รร.สุนทรวิจิตร

นิเทศโครงการคูปองพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา

เวลาวันพุธ, 13 ก.ค. 2016
สถานที่โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองครพนม จังหวัดนครพนม (แผนที่)
รายละเอียดนิเทศโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาตร์โดยใช้ แนวทางสะเต็ม ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1 เวลา 10.00-16.30 น. ผู้รับการนิเทศ 1. นางพรนิภา วงษ์รัตนะ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม 2. นางศรีประนม ศรีสม ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก 3. นางสาวเนตรงาม ฉายวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านสร้างแป้น อำเภอเรณูนค 4. นางสุวคนธ์ บุตรชาติ ครู โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อำเภอนาแก ผู้นิเทศ 1. อาจารย์วัชราภรณ์ เขาเขจร ม.ราชภัฏสกลนคร 2. อาจารย์วัสยษฎิ์ อนันต์ปรีชากร ม.ราชภัฏสกลนคร 3. อ.ประภาวรรณ ทองศรี ม.ราชภัฏสกลนคร 4. นางรินทิพยื วารี สพป.นครพนม เขต 1 5. นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว สพป.นครพนม เขต 1 6. นางพัชรินทรื นวลตา สพป.นครพนม เขต 1 7. นางรินทิพยื วารี สพป.นครพนม เขต 1 8. ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ สพป.นครพนม เขต 1 9. นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ สพป.นครพนม เขต 1 10. ฉัตรฤดี ไพฑูรย์ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร

Link ที่เกี่ยวข้อง

571 Total View 2 View Today
(Visited 112 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)