การประชุมปฏิบัติการ “ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙” วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการ “ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙” วันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙” ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่่านและการพัฒนาห้องสมุด

ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ คือ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เขตพื้นที่การศึกษา ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มีผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ คือ นางพัชรินทร์ นวลตา และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ วันพุธ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 • นำเสนอ
  – ประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  – วางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑
  – แนวทางการขยายผลจากโรงเรียนต้นแบบ
  – ผลงานที่ประสบความสำเร็จ/ปัญหาและอุปสรรค
  – ตอบข้อซักถาม/อภิปรายทั่วไป/ปิดการประชุม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ที่เกี่ยวข้อง

373683 Total View 65 View Today
(Visited 55 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)