นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่่ ๑ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

วันศุกร์ ที่ ๒๒ กรกรฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ ม.ราชภัฏสกลนคร และ ดร.เกวียนทอง ต้นเชื้อ ได้มานิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (แผนที่) ผู้รับการนิเทศได้แก่ ครูที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน จำนวน ๔ คน ดังนี้ ๑) นางเยาวรัตน์ แสงพรมศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม ๒) นางเพชรลัดดา โทพล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม ๓) นางสาวพิมพ์สุภัค บุญเพช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีย์อุปถัมภ์) และ ๔) นางอัญชลี ปาพรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Link ที่เกี่ยวข้อง

682 Total View 2 View Today
(Visited 133 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)