นักเรียนนครพนม ยอดเยี่ยม คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมเขียนตามคำบอก กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สถาบันภาษาไทย จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมการเขียนตามคำบอก การแข่งขันเขียนตามคำบอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก นายรัชพล มูลเพ็ญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
  • รางวัลที่ ๒ ได้แก่ นางสาวคณินวศา เชียงอินทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
  • รางวัลที่ ๓ ได้แก่ นางสาวมัทนาวดี เอียดศรีทอง โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
  • รางวัลมเชย มี ๒ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวสุนิตา จันทร์เพชร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และนางสาวชุติมา ตริตานนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

110828 Total View 44 View Today
(Visited 97 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)