การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผู้นิเทศได้แก่ นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อาจารย์วัชราภรณ์ เขาเขจร อาจารย์วัสยษฎิ์ อนันต์ปรีชากร และ อาจารย์ประภาวรรณ ทองศรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประกอบด้วย นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางฉัตรฤดี ไพฑูรย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุนทรวิจิตร  ผู้รับการนิเทศได้แก่ ครูที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา จำนวน ๔ คน ได้แก่ ๑. นางพรนิภา วงษ์รัตนะ ครู โรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม ๒. นางศรีประนม ศรีสม ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.ปลาปาก ๓. นางสาวเนตรงาม ฉายวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านสร้างแป้น อำเภอเรณูนค ๔. นางสุวคนธ์ บุตรชาติ ครู โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อำเภอนาแก

Link ที่เกี่ยวข้อง

DSCF5388

การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ TFE (Teams For Education) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

 

การนิเทศ ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน มอบรางวัล การประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2560

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาชายแดนและแผนการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน วันที่ 8 กันยายน 2560

ยินดีต้อนรับ นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

490 Total View 1 View Today
(Visited 77 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)