การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันพุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผ้นิเทศประกอบด้วย ผู้นิเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แจ่มจันทร์ สุวรรณรงค์ อาจารย์จินดา ลาโพธิ์ อาจารย์อาจิยา หลิมกุล อาจารย์พฤติชา นาคะผิว นายวันคำ บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ๑. นางวิไลวรรณ วงค์จำปา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง อำเภอนาแก ๒. นางณัฐริณี พลเล็ก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร ๓. นางรองจิตร ภูมิลุน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร ๔. นางจันทร์เพ็ญ ผ่านจังหาร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม ๕. นางธิดาวรร เอ๊ฟวา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม ๖. นางชุติมา สุวรรณบำรุง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย อำเภอปลาปาก และ ๗. นางพรพิมล ดาษดา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อำเภอปลาปาก

กิจกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ผู้สาธิต ประกอบด้วย ๑. นางพรพิมล ดาษดา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อำเภอปลาปาก สาธิตการสอนภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒. นางวิไลวรรณ วงค์จำปา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง อำเภอนาแก สาธิตการสอนภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๓. นางธิดาวรร เอ๊ฟวา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม สาธิตการสอนภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ผลการนิเทศ พบว่า ครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ได้เหมาะสม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ภาพกิจกรรมการนิเทศทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

718 Total View 2 View Today
(Visited 126 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)