การนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านศรีธน อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผู้นิเทศ ได้แก่ อาจารย์ศตวรรษ มะละแซม และ อาจารย์นนทวรรณ แสนไพร อาจารย์ประจำสาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายวันชัย บัวชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีธน นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ครูที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จำนวน ๔ คน ได้แก่
๑. นางชฎาวัลย์ สมประสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านศรีธน อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๒. นางกมลชนก ศรีวงศา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๓. นางดวงนภา โคตวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๔. นางสุชาดา ทิปเลอร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

กิจกรรมการนิเทศ ได้แก่ การตรวจสอบและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้คำปรึกษา และการสาธิตการสอน โดย

Link ที่เกี่ยวข้อง

576 Total View 3 View Today
(Visited 106 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)