การนำเสนอผลงาน/จัดนิทรรศการครู โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงานเป็นฐาน วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

การนำเสนอผลงาน/จัดนิทรรศการครู โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงานเป็นฐาน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ สถานที่ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ครูที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยใช้โครงงานเป็นฐาน จำนวน ๖ คน ได้แก่
๑. นางสาวปัทมา ทินโน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. นางปวริศา จวงกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๓. นางรัตน์วรินทร์ นพคุณวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๔. นางกมลชนก ศรีวงศา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๕. นางชฎาวัลย์ สมประสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านศรีธน อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๖. นางดวงนภา โคตวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

641 Total View 2 View Today
(Visited 105 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)