นิเทศโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

นิเทศโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้นิเทศ ได้แก่ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ และดร.เกวียนทอง ต้นเชื้อ และคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้แก่ นางรินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชรินทรื นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนิตยา นพเสาร์

ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ครูที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน จำนวน ๔ คน ดังนี้ นางเยาวรัตนื แสงพรมศรรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม นางเพชรลัดดา โทพล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม นางสาวพิมพ์สุภัค บุญเพช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีย์อุปถัมภ์) อำเภอธาตุพนม และ นางอัญชลี ปาพรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ อำเภอนาแก

Link ที่เกี่ยวข้อง

358 Total View 1 View Today
(Visited 55 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)