การนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

การนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน/นิทรรศการ ได้แก่ ครูที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู จาก ๙ เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม-มุกดาหาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ (สกลนคร)

ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มีครูที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยโใช้โครงงานเป็นฐาน จำนวน ๔ คน ได้แก่ นางเยาวรัตน์ แสงพรมศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม นางเพชรลัดดา โทพล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม นางสาวพิมพ์สุภัค บุญเดช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) อำเภอธาตุพนม และนางอัญชลี ปาพรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Link ที่เกี่ยวข้อง

444 Total View 1 View Today
(Visited 88 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)