การนำเสนอผลงาน/นิทรรศการ โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูให้ตรงกับความต้องการ สอดล้องกับบริบทของพื้นที่ และรูปแบบในการพัฒนาครูในศตวรรษที่ ๒๑ และให้ได้ความสำคัญในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพครู โดยเชื่อว่าครูเป็นผู้เรียน (Teachers as Learning) ที่ต้องเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และรับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน จึงได้ดำเนินงานโครงการนำร่องคูปองพัมนาครูในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผลการดำเนินงานพบว่า โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ครูผู้เข้าร่วมโครงการ  ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก ยิ่งขึ้น ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในฐานะที่เป็นหน่วยพัฒนาครู รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาครูตามโครงการคูปองพัฒนาครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๙ เขต ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑, ๒ และ ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑, ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒ (นครพนม-มุกดาหาร) และ เขต ๒๓ (สกลนคร) ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม “โครงการคูปองพัฒนาครู” จำนวน ๖ หลักสูตร ได้แก่ ๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ๒. การจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ๓. การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ๔. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ๕. การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และ ๖. การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา(STEM) โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรม และการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ๒ ครั้ง เรียบร้อยแล้ว

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ครูที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จำนวน ๗๒ คน โดยมีครูที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มีจำนวน ๘ คน ดังนี้
๑. นางณัชชานันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา) อำเภอธาตุพนม สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔
๒. นางจุฑาพัชร วงค์ตาผา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอนาแก วิชาภาษาอังกษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๓. นางสาวจันทรธิดา โคตตะวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี อำเภอปลาปาก สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
๔. นายนิคม วาปีกัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๕. นางสาววราภรณ์ เศษฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา อำเภอเรณูนคร สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
๖. นางสาวร้อยรัตน์ บัวชุม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกุตาไก้ อำเภอปลาปาก สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
๗. นางสุฑารัตน์ หอมจัด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อำเภอเมืองนครพนม สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๘. นางสาวกุลวดี รูปงาม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้) อำเภอนาแก สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ตัวแทนครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ที่นำเสนอผลงานบทเวที คือ นางจุฑาพัชร วงค์ตาผา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อำเภอนาแก วิชาภาษาอังกษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ หลังจากที่นำเสนอผลการดำเนินงานครบทุกเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ครูที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการประเมินผลตามหลักสูตร รับวุฒิบัติผ่านการอบรม จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอชื่นชมกับความสำเร็จของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Link ที่เกี่ยวข้อง

640 Total View 1 View Today
(Visited 91 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)