การดำเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เรื่อง การคิดเลขในใจ และการทบทวนหรือกิจกรรมสอบถามรายวันที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการใน ๒ เรื่อง คือ ๑. เรื่องให้จัดการเรียนการสอน การคิดเลขในใจ และ ๒. เรื่องการทบทวนหรือกิจกรรมสอบถามรายวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้

๑. พัฒนาแบบฝึกคิดเลขในใจ ประกอบด้วยแบบฝึกคิดเลขในใจ คู่มือการใช้แบบฝึก และเฉลยซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ สอดคล้องกับพื้นฐานความสามารถด้านการคิดคำนวณของผู้เรียน ดังนี้
๑.๑ แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ ๑ เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน ชั้น ป. ๑ – ป. ๒
๑.๒ แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ ๒ เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน ชั้น ป. ๒ – ป. ๓
๑.๓ แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ ๓ เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน ชั้น ป. ๓ – ป. ๔
๑.๔ แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ ๔ เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน ชั้น ป. ๔ – ป. ๖
๑.๕ แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ ๕ เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน ชั้น ม. ๑ – ม. ๓
๑.๖ คู่มือการใช้แบบฝึกคิดเลขในใจ
นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแบบฝึกเทคนิคการคิดคำนวณที่ใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน
๒. จัดทำตัวอย่างการตั้งคำถาม จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย
๒.๑ ตัวอย่างคำถามสำหรับให้ครูสอบถามรายวัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ ๕ ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๒.๒ ตัวอย่างคำถามเพื่อทบทวนการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ http://academic.obec.go.th/web/node/185
และเว็บไซต์ www.dlit.ac.th/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ที่เกี่ยวข้อง

123886 Total View 8 View Today
(Visited 101 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)