โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นำเสนอผลงาน DLIT ในงาน EDUCA ครั้งที่๙ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าร่วมการจัดมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ ๙ หรือ EDUCA ๒๐๑๖ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา และหน่วยงานสำคัญทางด้านการจัดการศึกษาของประเทศ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด SCHOOL AS LEARNING COMMUNITY หรือ โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กและเพื่อผู้เรียนอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพร่วมกันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน นับเป็นการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพครู และยังเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้บริหาร สถานศึกษา ครู นักการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและต่างประเทศ เป็นการนำทักษะ ความรู้ การฝึกฝนที่ได้รับจาก งาน EDUCA ๒๐๑๖ ไปใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เต็มที่ตามศักยภาพของตน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลทั้ง ๑๘ ภูมิภาค คัดเลือกโรงเรียนในภูมิภาคที่รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒ โรงเรียนเพื่อร่วมจัดนิทรรศการ ๑. การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และ ๒. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

ในการนี้ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ภูมิภาค ๑๑ (จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) ได้มีมติคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ดังนี้
๑. โรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ DLIT ได้แก่ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
๒. โรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ DLTV ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำเม็ก (พัฒนะบำรุง) อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ที่เกี่ยวข้อง

127781 Total View 26 View Today
(Visited 131 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)