การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ โดยมีประเด็นในการนิเทศในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ^^โครงการโรงเรียนประชารัฐ ^^การจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้ Activities Based และวิธีการ Coaching&Mentoring ^^การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based) และสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีศึกษานิเทศก์ผู้ทำการนิเทศ ได้แก่ ศน.สุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ ศน.รินทิพย์ วารี ศน.พัชรินทร์ นวลตา ศน.นัยนา ฉายวงค์ และ ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ โดยมี ผอ.วันเพ็ญ ทัศนบรรลือ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

606 Total View 1 View Today
(Visited 125 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)