การนิเทศ ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กิจกรรมทีประเมิน ประกอบด้วย ๑) การปฏิบัติกิจกรรมวัตรประจำวัน ๒) กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ๓) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ๔) กิจกรรมสร้างสรรค์ ๕) กิจกรรมเสรี ๖) กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง และ ๗) กิจกรรมเกมการศึกษา

ในการนี้ นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้นิเทศ ติดตามการประเมินพัฒนาการฯ ที่โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมีคณะกรรมการที่ดำเนินการประเมินพัฒนาการฯ ของนักเรียน ประกอบด้วย นางบุตรศรี พรหมจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร นางสาวเยาวลักษณ์ สุริยนต์ ครู โรงเรียนเรณูวิทยาคาร นางสมคิด สานุศิษย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบ่อสะอาด และนางอนามัย เชาวนาปรีชา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

 

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน มอบรางวัล การประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2560

 

 

 

 

431548 Total View 198 View Today
(Visited 117 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)