การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ค.ต.ป. กระทรวงศึกษาธิการ) ประกอบด้วย นายมนัส แจ่มเวหา นายปัญญา แก้วกียูร นายรุ่งเรือง สุขาภิรมย์ นางอรทัย มูลคำ นางสาววิภา โอสถารมย์ นางนันทา อนะมาน นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล และนางสาววันรวี จุนแสน ได้มาติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๒ ของหน่วยงานของสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ในการนี้ นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับกรอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ


หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่ให้ข้อมูลและนำเสนอรายละเอียดโครงการในภาพรวมประกอบด้วย
๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม โดย นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ โดย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ และคณะ
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ โดย นายวัชโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ และคณะ
๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
๕. มหาวิทยาลัยนครพนม
๖. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษานครพนม
๗. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๘. โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) โดย นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) และคณะครู
๙. โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว อำเภอท่าอุเทน โดย นายนครราช อันสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว และคณะครู
๑๐. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม
๑๑. โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน

Link ที่เกี่ยวข้อง

9408 Total View 1 View Today
(Visited 93 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)