โครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาผู้บริหารโดยการเสริมสร้างให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะ ทักษะทางด้านความคิด และมีความสามารถสูง ตลอดจนเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ห้องเมจิก ๓ ชั้น ๒) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๒๐ คน

3165 Total View 1 View Today
(Visited 83 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)