การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สู่สถานศึกษา วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สู่สถานศึกษา และเป็นโรงเรียนประชารัฐ ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล สร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี ร่วมกันวางแผนเพื่อให้เกิดและมีประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน ๙๒ โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรม ๒๐๐ คน ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม กับมูลนิธิยุวสถิรคุณ (การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ)

ภาพโดย จันทร์สุดา บุญวาร ประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

Link ที่เกี่ยวข้อง

582 Total View 2 View Today
(Visited 69 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)