การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประชารัฐ จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแนวทางและแผนยุทธศาสตร์เครื่อข่ายการศึกษาประชารัฐ จังหวัดนครนพม เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ผลจากการประชุมฯ ดังกล่าว ได้กรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประชารัฐ จังหวัดนครพนม และมีการร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาประชารัฐ จังหวัดนครพนม ขึ้น เพื่อระดมข้อเสนอแนะด้านการศึกษาในพื้นที่ นำไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่ใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วนในสังคม

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวันครพนม จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประชารัฐ จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

1703 Total View 2 View Today
(Visited 91 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)