กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน มอบรางวัล การประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2560

ตามที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดทำโครงการลมหายใจไร้มลทิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่่เด็กและเยาวชนทั่วไประเทศ ซึ่งกิจกรรมโครงการลมหมายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๖๐ ตามแนวคิดหลักของโครงการ “จะคิด ทำ สอนย่างไร” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสันย์สุจริต แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1) การประกวดเรียงความ หัวข้อ “คิดดี ทำดี ให้ซื่อสัตย์สุจริต” 2) การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ได้มลทิน” 3) การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “เด็กดีที่ซื่อสัตย์” หัวข้อ “ซื่ออสัตย์ กตัญญู รู้คุณ คือ ต้นทุนแห่งความดี และ 4) การประกวดหนังสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันกลโกง 4.0” นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดตามโครงการลมหายใจไร้มลทิน โดยพิจารณาตัดสินผลงานการประกวดกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2560)

S__7872551

สำหรับผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “คิดดี ทำดี ให้ซื่อสัตย์สุจริต” ระดับประถมศึกษา รางวัลที่ 1 เด็กหญิงปริฉัตร มากแก้ว โรงเรียนบ้านจำปา จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลที่ 2 เด็กหญิงจรัสพร สิงห์ทอง โรงเรียนนารีวุฒิ จังหวัดราชบุรี รางวัลที่ ๓ เด็กหญิงธัญพร แก้วมณีชัย โรงเรียนเรณูวิทยาคาร จังหวัดนครพนม รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล เด็กหญิงธัญชนก มากแก้ว โรงเรียนบ้านจำปา จังหวัดนครศรีธรรมราช และเด็กหญิงศิวพร รักเขตวิทย์ โรงเรียนวัดแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนค่ะ

S__7872555

666 Total View 2 View Today
(Visited 66 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)