ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

วันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๖ และ ๑๗ พร้อมคณะ ได้มาตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ณ ศาลากลาง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และผู้บริหารหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลการดำเนินงาน

หน่วยงานทางการศึกษาที่เข้ารับการตรวจราชการประกอบด้วย
๑. ผู้แทนของมหาวิทยาลัยนครพนม
๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย นางปฐมาภรณ์ แพงดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางธนัชญา นามเหลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้แก่ นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางจันทนีย์ ชูจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๔. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ได้แก่
๕. โรงเรียนแกนนำการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน ๔ โรงเรียน ดังนี้
๕.๑ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ได้แก่ นายปราโมทย์ เทพกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
๕.๒ โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอเท่าอุเทน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ได้แก่ นางจันทร์จรัส ไตรยราช รองผู้อำนวยการโรงเรียน
๕.๓ โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อำเภอเมืองนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้แก่ นางเอนก ธรเสนา ครูชำนาญการพิเศษ
๕.๔ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว อำเภอท่าอุเทน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ได้แก่ นางอุบลเพชร สิทธิรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ

ภาพ/ปฐมาภรณ์ แพงดี

Link ที่เกี่ยวข้อง

1348 Total View 2 View Today
(Visited 44 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)