ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ เครื่องจักรกลพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร หมดเขตส่งผลงาน 28 กุมภาพันธ์ 2561

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
ข้อกำหนดในการประกวดฯ
1. “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร” หมายความถึง
สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องจักรกล/อุปกรณ์/ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักร หรือเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมนั้น จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นหลัก
สิ่งประดิษฐ์ที่ผลิตพลังงานและสามารถนำพลังงานไปใช้ในการเกษตรอื่น ๆ
เครื่องจักรกลสามารถนำไปจัดการกับสิ่งแวดล้อม หรือจะผลิตให้เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็ได้
2. เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิบัวหลวง เรื่อง “การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561” จะต้องมีสัญชาติไทยและต้องเสนอรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง พิจารณาภายในเวลาที่กำหนด
3. สิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักรหรือเครื่องมือ และจะต้องเป็นประโยชน์ในด้านการเกษตรหรือพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ลอกเลียนแบบสิ่งประดิษฐ์ของผู้อื่น
4. เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือประดิษฐ์คิดค้นเพิ่มเติมและเสร็จสิ้นจนนำไปใช้ประโยชน์ได้ และเป็นต้นแบบที่ใช้งานได้จริง มีความปลอดภัย ทนทานในการใช้งาน สามารถประยุกต์และนำเข้าสู่ภาคการผลิตและจำหน่ายได้ โดยไม่ใช่แบบจำลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สิ่งประดิษฐ์ฯ นั้น ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการนี้ ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง หากเคยได้รับรางวัลดังกล่าวมาก่อนแล้วนับตั้งแต่วันประกาศ สิ่งประดิษฐ์ฯ นั้นจะต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
6. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง เป็นผู้คัดเลือกตัดสินสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สมควรได้รับรางวัล ซึ่งดำเนินงานโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินสิ่งประดิษฐ์ฯ มีดังนี้
เป็นผู้คิดค้นขึ้นเองหรือมีการดัดแปลงปรับปรุงต่อยอด
ความชาญฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นหรือดัดแปลง โดยเฉพาะส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของการประดิษฐ์ ความคิดในการออกแบบโครงสร้าง และความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีที่ถูกต้อง
ศักยภาพของการนำเอาสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบไปผลิตในเชิงการค้า
ความพร้อม ความสะดวก ความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงผลกระทบต่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
การตัดสินรางวัล จะดำเนินการโดยคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561
8. มูลนิธิบัวหลวงสนับสนุนเงินรางวัลการประกวด ดังนี้
รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เป็นเงิน 150,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
รางวัลเชิดชูเกียรติ มี 4 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
กรณีสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และทำการสาธิตการ ทำงานให้คณะกรรมการตรวจสอบภาคสนาม จะได้รับเงินสนับสนุนสำหรับการเตรียมผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ นั้นเป็นเงิน 2,000 บาท หากไม่พร้อมที่จะสาธิตการทำงาน คณะทำงานขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณางดการให้เงินสนับสนุนดังกล่าว และหากไม่มีสิ่งประดิษฐ์ฯ ใด เข้าเกณฑ์รับรางวัลหนึ่งรางวัลใด คณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงินรางวัลและเงินสนับสนุนนั้นได้
ผลการตัดสินให้รางวัลสิ่งประดิษฐ์ฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวงจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบต่อไป
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำสิ่งประดิษฐ์ฯ นั้น ไปตั้งแสดงนิทรรศการและสาธิต ณ สถานที่ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวงกำหนด โดยมูลนิธิบัวหลวงจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ติดตั้ง และรื้อถอนสิ่งประดิษฐ์ฯ ตามความเหมาะสม
ผู้ได้รับรางวัลจะต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมพบปะสนทนากับผู้ที่สนใจ ซึ่งอาจจะเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการจำหน่าย ตามวัน เวลาที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ 61” ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์) หรือทาง E-mail : machine@most.go.th หัวข้อ “ประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ 61” (ยึดตามวันที่ส่ง)
ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://createc.most.go.th/node/1407 หรือติดต่อสอบถาม สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ โทร. (02) 333-3949, (02) 333-3924, สำนักงานมูลนิธิบัวหลวง โทร. (02) 230-2560, 230-2562 หรือ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
Link ที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญส่งผลงาน นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 700,000 บาท หมดเขตส่งผลงาน 30 เมษายน 2561

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ เครื่องจักรกลพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจส่งผลงาน “นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง” ประจำปี 2561 โดยการส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์/คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว 3-5 นาที พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิด และขั้นตอนการจัดทำผลงาน

การส่งผลงานการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

รูปแบบเป็นการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เน้นการจัดการขยะ 4 ประเภท ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย โดยใช้หลักการ 3R คือ Reduce การลด Reuse การใช้ซ้ำ Recycle การแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ นวัตกรรมเชิงการวิจัย การทดลองระดับชุมชน สถานศึกษา ที่พัฒนาการจัดการขยะให้ดีขึ้น หรือพัฒนารูปแบบวิธีการจัดการขยะมูลฝอยให้ดีขึ้น นวัตกรรมเชิงอุปกรณ์ช่วยจัดการขยะ หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการขยะ นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ ซึ่งต่อยอดสามารถสร้างรายได้หรือใช้ประโยชน์ได้จริง หรือนวัตกรรมที่สามารถดำเนินการได้เองแบบง่ายๆ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด

รางวัล มูลค่ากว่า 700,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ                ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลรองชมเชย             โล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

รางวัลผลโหวตยอดเยี่ยม     โล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

หมดเขตส่งผลงาน 30 เมษายน 2561

การตัดสิน

ผู้ที่สนใจส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 รอบคัดเลือกผลงาน พิจารณาคัดเลือกคลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำผลงาน ความยาว 3-5 นาที ให้เหลือ จำนวน 66 ผลงาน ผลงานละ 10,000 บาท โดยไม่เรียงลำดับ ภายในเดือนพฤษภาคม 2561

รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ พิจารณาตัดสินผลงานจากผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะต้องนำผลงานมาจัดแสดงโชว์ พร้อมสาธิตและนำเสนอขั้นตอนการจัดทำผลงานให้คณะกรรมการตัดสินผลงานฯ โดยกำหนดจัดกิจกรรมภายในเดือนมิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2298-5608 หรือทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th

121565 Total View 35 View Today
(Visited 139 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)