การตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ หมู่ 13 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม
เวลา 10.30 น. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ พบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดนครพนม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

375 Total View 1 View Today
(Visited 22 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)