การประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นายประสงค์ สุภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนครพนม

DSCF5646

DSCF5594

DSCF5641

DSCF5591

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบเกียรติบัตรหน่วยงานทางการศึกษาที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ในงาน “นิทรรศการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 2561 : ความก้าวหน้า เติบโต Nakhon Phanom Special Economic Development Zone Exhibition 2018 : Rising of Nakhon Phanom Province” ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2561 ณ บริเวณเขตพัฒนเศรษฐกิจพิเศษนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวันครพนม จำนวน 8 หน่วยงาน ดังนี้

1) มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ อาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นตัวแทนรับมอบ

DSCF5649

2) วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  โดยมี นางนิพาพร คัทธนะเงิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม เป็นผู้รับมอบ

DSCF5652

3) วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง โดยมี นางสาวอมรรัตน์ พิทักษ์วาปี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม เป็นตัวแทนรับมอบ

DSCF5654

4) สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม โดยมี นายวุฒิพงษ์ ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม เป็นผู้รับมอบ

DSCF5656

5) โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยมี นายประเสริฐ มูลสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เป็นผู้รับมอบ

DSCF5659

6) โรงเรียนอุเทนพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยมี นางจันทร์จรัส ไตรยะราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา เป็นผู้รับมอบ

DSCF5662

7) โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมี  ดร.พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) เป็นผู้รับมอบ

DSCF5664

8) โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยมี นายนครราช อันสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว เป็นผู้รับมอบ

DSCF5667

 

 

 

3344 Total View 2 View Today
(Visited 75 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)