การฝึกอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม วันที่ 27 สิงหาคม 2561

วันที่  27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การฝึกอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม โดย นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ดำเนินงานฝึกอบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

การอบรมในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เป็นการอบรมวันแรกโดยมีการบรรยาย เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่าง Thailand 4.0, Education 4.0 และ Industry 4.0 กับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยคุณพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม, ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหัดนครพนม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม รวมจำนวน 250 คน

512 Total View 2 View Today
(Visited 64 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)