การฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด” ที่มาฝึกประสบการณ์ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561 จำนวน 9 คน ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประธานคณะอนุกรรมการฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษา

ในการนี้ นายชวงค์ วงศ์ศรีทา รองศึกษาธิการจังหวัด นายชัยยุทธ เพ็ชรวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุวณีย์ ศรีวรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางปฐมาภรณ์ แพงดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นางกัญญดา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางรินทิพย์ วารี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ เป็นพี่เลี้ยง และเป็นผู้ประเมินผลของผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ระหว่างวันที่ 2 กันยายน – 9 ตุลาคม 2561 โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ทั้งนี้การพัฒนาในระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561 เป็นการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา โดยในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ได้กำหนดให้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นายชัยยุทธ เพ็ชรวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน, นางปฐมาภรณ์ แพงดี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

และนางกัญญดา นิ่มน้อย ผอ.กลุ่มอำนวยการ

 

จากขวามาซ้าย นางรินทิพย์ วารี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติตามและประเมินผล และนายอดุลย์ ไพรสณฑ์ รอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
นางพัชรินทร์ นวลตา, นางนัยนา ฉายวงค์, นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ และนางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด จาก Facebook กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ตราสัญลักษณ์พระธาตุพนมเพื่อนำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวด “ตราสัญลักษณ์พระธาตุพนมเพื่อนำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก”

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

การประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม วันที่ 19 ตุลาคม 2561

DSCF5388

การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ TFE (Teams For Education) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

 DSCF0768

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเชิงบูรณาการเพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันที่ 30 สิงหาคม 2561

41594435_1881166051966276_83169151174049792_n

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 (ระดับเครือข่าย เอกชนจังหวัดนครพนม กลุ่มที่ 1) วันที่ 10 กันยายน 2561

 

DSCF9887

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว วันที่ 14 สิงหาคม 2561

การฝึกอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม วันที่ 27 สิงหาคม 2561

527926 Total View 231 View Today
(Visited 118 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)