การนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 7 มีนาคม 2562  นางรินทิพย์ วารี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายอดุลย์ ไพรสณฑ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางธนัชญา นามเหลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้การนิเทศ การปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 18 ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การปฏิบัติงานภาคสนาม (Field Experience Report) รายวิชาการปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์มีส่วนร่วมกับการใช้ภาวะผู้นำในการบริหารการศึกษาและศึกษาขอบเขตการบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์จริงของหน่วยงานองค์การหรือสถานศึกษา โดยมีกำหนดออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ TFE (Teams For Education) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม วันที่ 19 ตุลาคม 2561

ศธจ.นครพนม ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม ศธจ.ขอนแก่น วันที่ 2 ตุลาคม 2561

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ศธจ.เชียงใหม่ วันที่ 30 กันยายน 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 26 กันยายน 2561

821133 Total View 766 View Today
(Visited 100 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)