Admin

ประกาศคุณูปการ

เว็บไซต์ www.naiyanankp.com : นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา จัดทำขึ้นเพื่อ 1) เป็นเครื่องมือนิเทศการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เป็นแหล่งเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอน และ 3) เป็นสื่อออนไลน์ในการเผยแพร่ผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ศึกษานิเทศก์ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและภาพกิจกรรมในครั้งนี้

การพัฒนาเว็บไซต์ www.naiyanankp.com : นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา ในครั้งนี้ได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจากคุณพรชนก พรหมอารักษ์ หรือ ศน.ตุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่กรุณาถ่ายทอดความรู้การทำ blog โดยใช้ wordpress ให้แก่ข้าพเจ้า เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการรักษ์ภาษาไทย ระหว่างวันที 26-29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  นับเป็นการจุดประกายเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ให้กับข้าพเจ้า การเรียนรู้ในครั้งนั้นข้าพเจ้าได้สร้าง blog ได้ 1 blog แต่เนื่องจากการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นและข้าพเจ้าขาดการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ทำให้การเรียนรู้ดังกล่าวไม่ได้ต่อยอดหรือพัฒนาให้ดีขึ้น และหลังจากนั้นอีก 1 ปี ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ จังหวัดระยอง ทำให้ข้าพเข้าได้พบท่าน ศน.ตุ้ม อีกครั้ง ซึ่ง ศน.ตุ้มได้กรุณาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำ blog โดยใช้ wordpress ด้วยความเอาใจใส่ให้กับข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถสร้าง blog ได้สำเร็จ นับว่า ศน.พรชนก พรหมอารักษ์ หรือ ศน.ตุ้ม คือ คุณครูเว็บไซต์ของข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณครูพีระนันท์ เกษทองมา “ครูเชน” ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ คุณครูวุฒิชัย ไพบูลย์เจริญลาภ “ครูเก่ง” โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม คุณครูวารุณี บำรุงสวัสดิ์ “ครูก้อย” ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม คุณครูประสบสุข สุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนแแดงเจริญทอง อำเเภอเมืองนครพนม และคุณณรัช ไชยสุระ “น้องโหน่ง” เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ตลอดจนท่านอื่นๆ ที่ไม่สามารถกล่าวนามทั้งหมดในที่นี้ ที่กรุณาให้คำแนะนำ ให้คำชี้แนะเทคนิควิธีการต่างๆ ในการพัฒนา blog ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณคุณจันทร์สุดา บุญวาร และคุณลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ที่กรุณาเอื้อเฟื้อภาพกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อมูลและสนับสนุนกิจกรรมการนิเทศออนไลน์ในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ทุกท่าน ที่มอบโอกาสในการทำงาน ให้กำลังใจในการพัฒนางานในครั้งนี้

หากมีเนื้อหาใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือควรได้รับการปรับปรุง ขอความกรุณาชี้แนะเพื่อผู้ดูแลระบบจะได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ที่ Email : naiyana@nkpedu1.go.th

คุณพรชนก พรหมอารักษ์
คุณพรชนก พรหมอารักษ์
คุณพีระนันท์ เกษทองมา
คุณพีระนันท์ เกษทองมา
คุณวุฒิชัย ไพบูลย์เจริญลาภ
คุณวุฒิชัย ไพบูลย์เจริญลาภ
คุณครูประสบสุข สุขประเสริฐ
คุณครูวารุณี บำรุงสวัสดิ์
คุณจันทร์สุดา บุญวาร
คุณจันทร์สุดา บุญวาร
คุณลัคนา มั่นธรณ์
คุณลักขณา มั่นธร
คุณณรัช ไชยสุระ
คุณณรัช ไชยสุระ

ADMIN

Naiyana_NEW_R

ดร.นัยนา ฉายวงค์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิปีที่สำเร็จการศึกษาสถาบันการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.)
สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
2561มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา
2542มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิชาเอกการประถมศึกษา
(โครงการคุรุทายาท รุ่นที่ ๕)
2538มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖2534โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖2528โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

การประชุม/อบรม/สัมมนา

การประชุม/อบรม/สัมมนา

ที่รายการพัฒนาตนเองวัน เดือน ปีหน่วยงาน
การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 26 กรกฎาคม 2559สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมสัมมนาวิชาการและการคัดเลือกผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับกลุ่มจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร22 กรกฎาคม 2559
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ "ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พงศ. ๒๕๕๙" วันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณโรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร13-15 กรกฎาคม 2559สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๕๙ หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มที่มีผลงาน นวัตกรรมการนิเทศ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนท์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี16-20 มิถุนายน 2559สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย วันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร22-24 พฤษภาคม 2559สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++ ) วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑8 กุมภาพันธ์ 2559สพป.นครพนม เขต 1
การประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์11-13 ธันวาคม 2558สพป.นครพนม เขต1
อบรมหลักสูตร การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการนิเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น จังหวัดปทุมธานี21-25 สิงหาคม 2558สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าร่วมประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จุดที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี17-19 พฤษภาคม 2558สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมพัฒนาบุคลกรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA)รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี11-14 มีนาคม 2558สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมศึกษานิเทศก์ภาคะวันออกเฉียงเหนือ โดย สมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 ธันวาคม 2557สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ UTQ-๕๕๓๐๕ การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ27 ตุลาคม 2557สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ UTQ-๐๒๑๓๖ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง27 ตุลาคม 2557สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ UTQ-๐๒๒๐๒การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์27 ตุลาคม 2557สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ UTQ-๐๒๑๒๘ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบโครงงาน 27 ตุลาคม ๒๕๕๗สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู
ในการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของครู ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
13-14 กันยายน ๒๕๕๗มหาวิทยาลัยนครพนม
ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๗ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด11-12 กันยายน 2557สมาคมศึกษานิเทศก์
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
อบรมหลักสูตรการพัฒนางานมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ : รุ่นที่ ๑ มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการอื่นแล้ว ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบสำหรับนำเข้าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบปรับเหมาะตามความสามารถผู้สอน (Computerized Adaptive Testing System : CATS) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงแรมหัวหินแกรด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์๙-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมสัมมนาติดตามความก้าวหน้าวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗สถาบันภาษาไทย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าร่วมประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร28 กุมภาพันธ์–
2 มีนาคม 2557
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ 16-18 กันยายน 2556สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคัดเลือกผลงานวิที่ปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา ระดับเครือข่ายการนิเทศ กลุ่มจังหวัดมุกดาหาร สกลนคร นครพนม4-6 สิงหาคม 2556สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมประเมินผลนักเรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓10-11 กรกฎาคม 2556สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ด้านการใช้การนิเทศแบบคลินิก (Clinic Supervision) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี 18-20 มิถุนายน 2556สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม26-27 เมษายน 2556สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมกับ ม.นครพนม
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑14 กุมภาพันธ์ 2556สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
อบรมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ณ โรงแรมแก่นอินน์ จังหวัดขอนแก่น21-22 มกราคม 2556สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ฝึกอบรมหลักสูตร : เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) ณ โรงแรมรอแยลเบญจา เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร14-18 ธันวาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง๒-๕ ธันวาคม 2555สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๕ ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร30 กันยายน–
3 ตุลาคม 2555
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมสัมมนาโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕26-29 กรกฎาคม 2555สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๘ 5-7 กรกฎาคม 2555กระทรวงศึกษาธิการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2-3 กรกฎาคม 2555สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑
สัมมนาภาษาอังกฤษ สำหรับเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 25-29 มิถุนายน 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลักสูตรวิจัยและพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ (Area of Excellence) ระยะที่ ๒ มหกรรม สพฐ.วิชาการ ๒๕๕๔ (OBEC Academic Meeting and Symposium) 22-24 กันยายน 2554สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมโครงการรักษ์ภาษาไทย สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 27-29 กรกฎาคม 2554สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมทางวิชาการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่เพื่อเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี1-2 พฤษภาคม 2554สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง22-26 ธันวาคม 2553สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วุฒิบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-training หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ3 ธันวาคม 2553สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ โรงแรมไอศยารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี26 ตุลาคม 2553โดย ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประชุมสัมมนาการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ 3- 6 สิงหาคม 2553
ประชุมอบรมวิทยากรแกนนำ เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
9-12 มีนาคม 2553สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๙24-27 ธันวาคม 2549สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาระบบการจัดเก็บหลักฐานการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 21-24 พฤษภาคม 2549สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโครงการ (Project Manager) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร24-25 มกราคม 2549สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติการเตรียมการจัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ Admission ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี 27-30 สิงหาคม 2548สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน
ประชุมสัมมนาปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษา จุดที่ ๒ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น 20-22 เมษายน 2548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมสัมมนาเครือข่าย
การทดสอบ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
4-8 กรกฎาคม 2547
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ การการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
17-19 มิถุนายน 2547
อบรมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูม (CPU) และเครือข่ายในเขต ๗ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร10-12 มีนาคม 2546
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ 18-21 กันยายน 2544สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
ประชุมอบรม เรื่อง การเขียนและบรรณาธิการกิจหนังสือสารคดี ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา31 สิงหาคม–4 กันยายน 2544 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมสัมมนาคณะทำงานพัฒนาวิชาการกลุ่มโรงเรียน 28-29 มิถุนายน 2544สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเรณูนคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการวิจัยสำหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษา 13-15 มิถุนายน 2544สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง หน้าที่ของครูยุคปฏิรูป : การวิจัยในชั้นเรียนกับกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น11-12 กันยายน 2543มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ2-3 กันยายน 2543 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเรณูนคร
ประชุมสัมมนาครูแกนนำการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๔๓ 26-28 มิถุนายน 2543สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
อบรมครูสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 20-22 มิถุนายน 2543 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
อบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับคุณภาพครู (NTQ) ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร18-19 กันยายน 2542
อบรมบุคลากรด้านงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครพนม6-7 กันยายน 2542สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
11-14 พฤษภาคม 2542สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
อบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ผู้นำยุวกาชาด รุ่น ๑๔๐๑ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม22 มีนาคม 2540สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม18-20 ธันวาคม 2539
อบรมสัมมนาทางวิชาการ ผู้บริหารและบรรณารักษ์โรงเรียนที่ดำเนินงานห้องสมุดได้มาตรฐานขั้นต่ำห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๓๘ 9-11 กันยายน 2539สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
อบรมตามโครงการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปี ๒๕๓๙ หลักสูตรครูผู้สอนคณิตศาสตร์ รุ่นที่ ๒ 10-14 มิถุนายน 2539สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
ประชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการครูคุรุทายาท ตามโครงการคุรุทายาท ณ โรงแรมโกลเดน ดรากอน โฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี26-๒๘ พฤษภาคม 2539สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
อบรมตามโครงการอบรมครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ณ สถาบันราชภัฏสกลนคร15-19 เมษายน 2539สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม ร่วมกับ สถาบันราชภัฏสกลนคร

การเป็นวิทยากร

วัน เดือน ปีกิจกรรม/หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย
6 กรกฎาคม 2559 การประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตและโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
3-4 มิถุนายน 2559การอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ วันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ห้องประชุมพลอยพีท โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
9-10 กันยายน 2558การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
7-8 กันยายน 2558การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๓ ระหว่าง วันที่ ๗-๘ กันยายน ๑๕๕๘
3 – 4 กันยายน 2558การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๘
1-2 กันยายน 2558การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๘
16-17 กรกฎาคม 2558การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ วันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
3 กรกฎาคม 2558การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำ ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) วันศุกร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
18 มิถุนายน 2558การประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
14-15 พฤษภาคม ๒๕๕๘การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ วันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนในเครือข่่ายเรณูนคร และเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม จำนวน ๑๐๐ คน
11-12 พฤษภาคม ๒๕๕๘การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำการจัดการเรียนรู้ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) วันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
29 กันยายน 2557การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และสื่อสารได้ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมหนองบึก ๓
19-21 กันยายน 2555วิทยากรการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม" ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ โรงแรมวิวโขง อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

วัน เดือน ปีรางวัล/ความสำเร็จหน่วยงานเอกสารอ้างอิง
๑๖ มกราคม ๒๕๕๙เกียรติบัตร เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยมเชยระดับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)คุรุสภา
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา
เกียรติบัตร
๖ ตุลาคม ๒๕๕๘เกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๘ ในฐานะปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภาเกียรติบัตร
๕ มิถุนายน ๒๕๕๕เกียรติบัตรเป็นพุทธศาสนิกชนต้นแบบงานฉลอง ๒๖๐๐ ปี พุทธชยันตีเฉลิมราชละเทศกาลวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๕สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑เกียรติบัตร
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประเภทศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จังหวัดมหาสารคาม "สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน" ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกียรติบัตร
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ได้รับคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ประเภทศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ จังหวัดนครพนมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑เกียรติบัตร
๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ รางวัลเหรียญทอง ผลการประเมินวัตกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๑ (ESAAN EXCELLENCE 2008) วันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกียรติบัตร
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมบุคลากรทางการศึกษา โครงการประกวดและคัดเลือกนวัตกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ๒๕๕๑สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑เกียรติบัตร
๕ ตุลาคม ๒๕๕๐เกียรติบัตรเป็นผู้นำการพัฒนาด้านคุณธรรม-จริยธรรม ระดับดีเด่น ตามโครงการประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง" ประจำปี ๒๕๕๐ ระดับภาคสงฆ์ ๑๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๑ ร่วมกับ วัดพระะาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนมเกียรติบัตร
๒๙ กันยายน ๒๕๕๐เกียรติบัตรเป็นที่ปรึกษาร่วมสร้างสรรค์โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกียรติบัตร

การเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ให้คำปรึกษา/แนะนำ

วัน เดือน ปีชื่อ-สกุล /
หน่วยงาน
รายการ
1 มีนาคม 2559คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง ภาวะผู้นำของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ของ นางสาววณิชยา นิวงษา นักศึกษาระดับปริญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพในสถานศึกษาในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพม นางกนกรัฐ กุลเรวัฒน์ นักศึกษาระดับปรัญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอความอนุเคราะห์เป้นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนในอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ของ นางสาวสุมาลี คำภูษา
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ของ นางสาวรุ่งฤดี จิตมาตย์
นักศึกษาระดับปรัญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การบริหารคุณภาพการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในอำเภอเรณูนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ของ นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนอง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

3.รายงานผลการปฏิบัติงาน2559-2

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

140067 Total View 17 View Today
(Visited 201 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *