การเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ให้คำปรึกษา/แนะนำ

ADMIN

Naiyana_NEW_R

นางนัยนา ฉายวงค์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

วัน เดือน ปีชื่อ-สกุล /
หน่วยงาน
รายการ
1 มีนาคม 2559คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง ภาวะผู้นำของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ของ นางสาววณิชยา นิวงษา นักศึกษาระดับปริญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพในสถานศึกษาในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพม นางกนกรัฐ กุลเรวัฒน์ นักศึกษาระดับปรัญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอความอนุเคราะห์เป้นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนในอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ของ นางสาวสุมาลี คำภูษา
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ของ นางสาวรุ่งฤดี จิตมาตย์
นักศึกษาระดับปรัญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การบริหารคุณภาพการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในอำเภอเรณูนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ของ นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนอง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
627 Total View 2 View Today
(Visited 51 times, 1 visits today)