การเป็นวิทยากร

ADMIN

Naiyana_NEW_R

นางนัยนา ฉายวงค์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

วัน เดือน ปีกิจกรรม/หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย
6 กรกฎาคม 2559 การประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตและโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
3-4 มิถุนายน 2559การอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ วันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ห้องประชุมพลอยพีท โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
9-10 กันยายน 2558การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
7-8 กันยายน 2558การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๓ ระหว่าง วันที่ ๗-๘ กันยายน ๑๕๕๘
3 – 4 กันยายน 2558การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๘
1-2 กันยายน 2558การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๘
16-17 กรกฎาคม 2558การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ วันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
3 กรกฎาคม 2558การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำ ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) วันศุกร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
18 มิถุนายน 2558การประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
14-15 พฤษภาคม ๒๕๕๘การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ วันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนในเครือข่่ายเรณูนคร และเครือข่ายโพนทองหนองย่างนางาม จำนวน ๑๐๐ คน
11-12 พฤษภาคม ๒๕๕๘การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำการจัดการเรียนรู้ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) วันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
29 กันยายน 2557การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และสื่อสารได้ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมหนองบึก ๓
19-21 กันยายน 2555วิทยากรการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม" ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ โรงแรมวิวโขง อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
808 Total View 2 View Today
(Visited 64 times, 1 visits today)