ห้องเรียนออนไลน์

นิเทศออนไลน์ การวิจัยในชั้นเรียน

คำนำ

นิเทศออนไลน์ การวิจัยในชั้นเรียน เป็นรูปแบบการนิเทเ

ประเมินก่อนการนิเทศ

หน่วยที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน

หน่วยที่ ๒ การวิเคราะห์ปัญหา/แนวทางพัฒนา

หน่วยที่ ๓ นวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน

หน่วยที่ ๔ การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน

หน่วยที่ ๕ เกรื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

หน่วยที่ ๖ การวิเคราะห์ข้อมูล

หน่วยที่ ๗ การเขียนเค้าโครงการวิจัย

หน่วยที่ ๘ การนำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน

การประเมินผลหลังการนิเทศ

636 Total View 2 View Today
(Visited 166 times, 1 visits today)