การอบรมประชุม สัมมนา

ADMIN

Naiyana_NEW_R

นางนัยนา ฉายวงค์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

การประชุม/อบรม/สัมมนา

ที่รายการพัฒนาตนเองวัน เดือน ปีหน่วยงาน
การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 26 กรกฎาคม 2559สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมสัมมนาวิชาการและการคัดเลือกผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับกลุ่มจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร22 กรกฎาคม 2559
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ "ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พงศ. ๒๕๕๙" วันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณโรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร13-15 กรกฎาคม 2559สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๕๙ หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มที่มีผลงาน นวัตกรรมการนิเทศ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนท์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี16-20 มิถุนายน 2559สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย วันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร22-24 พฤษภาคม 2559สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++ ) วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑8 กุมภาพันธ์ 2559สพป.นครพนม เขต 1
การประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์11-13 ธันวาคม 2558สพป.นครพนม เขต1
อบรมหลักสูตร การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการนิเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น จังหวัดปทุมธานี21-25 สิงหาคม 2558สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าร่วมประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จุดที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี17-19 พฤษภาคม 2558สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมพัฒนาบุคลกรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA)รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี11-14 มีนาคม 2558สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมศึกษานิเทศก์ภาคะวันออกเฉียงเหนือ โดย สมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 ธันวาคม 2557สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ UTQ-๕๕๓๐๕ การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ27 ตุลาคม 2557สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ UTQ-๐๒๑๓๖ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง27 ตุลาคม 2557สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ UTQ-๐๒๒๐๒การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานสำหรับศึกษานิเทศก์27 ตุลาคม 2557สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ UTQ-๐๒๑๒๘ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบโครงงาน 27 ตุลาคม ๒๕๕๗สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู
ในการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของครู ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
13-14 กันยายน ๒๕๕๗มหาวิทยาลัยนครพนม
ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๗ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด11-12 กันยายน 2557สมาคมศึกษานิเทศก์
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
อบรมหลักสูตรการพัฒนางานมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ : รุ่นที่ ๑ มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการอื่นแล้ว ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบสำหรับนำเข้าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบปรับเหมาะตามความสามารถผู้สอน (Computerized Adaptive Testing System : CATS) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงแรมหัวหินแกรด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์๙-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมสัมมนาติดตามความก้าวหน้าวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗สถาบันภาษาไทย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าร่วมประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร28 กุมภาพันธ์–
2 มีนาคม 2557
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ 16-18 กันยายน 2556สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคัดเลือกผลงานวิที่ปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา ระดับเครือข่ายการนิเทศ กลุ่มจังหวัดมุกดาหาร สกลนคร นครพนม4-6 สิงหาคม 2556สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมประเมินผลนักเรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓10-11 กรกฎาคม 2556สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ด้านการใช้การนิเทศแบบคลินิก (Clinic Supervision) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี 18-20 มิถุนายน 2556สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม26-27 เมษายน 2556สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมกับ ม.นครพนม
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑14 กุมภาพันธ์ 2556สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑
อบรมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ณ โรงแรมแก่นอินน์ จังหวัดขอนแก่น21-22 มกราคม 2556สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ฝึกอบรมหลักสูตร : เทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) ณ โรงแรมรอแยลเบญจา เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร14-18 ธันวาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง๒-๕ ธันวาคม 2555สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๕ ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร30 กันยายน–
3 ตุลาคม 2555
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมสัมมนาโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕26-29 กรกฎาคม 2555สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๘ 5-7 กรกฎาคม 2555กระทรวงศึกษาธิการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2-3 กรกฎาคม 2555สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑
สัมมนาภาษาอังกฤษ สำหรับเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 25-29 มิถุนายน 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลักสูตรวิจัยและพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ (Area of Excellence) ระยะที่ ๒ มหกรรม สพฐ.วิชาการ ๒๕๕๔ (OBEC Academic Meeting and Symposium) 22-24 กันยายน 2554สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมโครงการรักษ์ภาษาไทย สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 27-29 กรกฎาคม 2554สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมทางวิชาการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่เพื่อเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี1-2 พฤษภาคม 2554สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง22-26 ธันวาคม 2553สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วุฒิบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-training หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ3 ธันวาคม 2553สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ โรงแรมไอศยารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี26 ตุลาคม 2553โดย ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประชุมสัมมนาการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ 3- 6 สิงหาคม 2553
ประชุมอบรมวิทยากรแกนนำ เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
9-12 มีนาคม 2553สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๙24-27 ธันวาคม 2549สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาระบบการจัดเก็บหลักฐานการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 21-24 พฤษภาคม 2549สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโครงการ (Project Manager) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร24-25 มกราคม 2549สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติการเตรียมการจัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ Admission ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี 27-30 สิงหาคม 2548สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน
ประชุมสัมมนาปฏิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษา จุดที่ ๒ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น 20-22 เมษายน 2548 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมสัมมนาเครือข่าย
การทดสอบ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
4-8 กรกฎาคม 2547
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ การการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
17-19 มิถุนายน 2547
อบรมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูม (CPU) และเครือข่ายในเขต ๗ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร10-12 มีนาคม 2546
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการสอนวิชาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ 18-21 กันยายน 2544สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
ประชุมอบรม เรื่อง การเขียนและบรรณาธิการกิจหนังสือสารคดี ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา31 สิงหาคม–4 กันยายน 2544 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมสัมมนาคณะทำงานพัฒนาวิชาการกลุ่มโรงเรียน 28-29 มิถุนายน 2544สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเรณูนคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการวิจัยสำหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษา 13-15 มิถุนายน 2544สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง หน้าที่ของครูยุคปฏิรูป : การวิจัยในชั้นเรียนกับกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น11-12 กันยายน 2543มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ2-3 กันยายน 2543 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเรณูนคร
ประชุมสัมมนาครูแกนนำการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๔๓ 26-28 มิถุนายน 2543สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
อบรมครูสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 20-22 มิถุนายน 2543 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
อบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับคุณภาพครู (NTQ) ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร18-19 กันยายน 2542
อบรมบุคลากรด้านงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครพนม6-7 กันยายน 2542สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
11-14 พฤษภาคม 2542สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
อบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ผู้นำยุวกาชาด รุ่น ๑๔๐๑ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม22 มีนาคม 2540สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม18-20 ธันวาคม 2539
อบรมสัมมนาทางวิชาการ ผู้บริหารและบรรณารักษ์โรงเรียนที่ดำเนินงานห้องสมุดได้มาตรฐานขั้นต่ำห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๓๘ 9-11 กันยายน 2539สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
อบรมตามโครงการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปี ๒๕๓๙ หลักสูตรครูผู้สอนคณิตศาสตร์ รุ่นที่ ๒ 10-14 มิถุนายน 2539สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
ประชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการครูคุรุทายาท ตามโครงการคุรุทายาท ณ โรงแรมโกลเดน ดรากอน โฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี26-๒๘ พฤษภาคม 2539สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
อบรมตามโครงการอบรมครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ณ สถาบันราชภัฏสกลนคร15-19 เมษายน 2539สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม ร่วมกับ สถาบันราชภัฏสกลนคร
1210 Total View 2 View Today
(Visited 284 times, 1 visits today)