ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ADMIN

Naiyana_NEW_R

นางนัยนา ฉายวงค์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

วัน เดือน ปีรางวัล/ความสำเร็จหน่วยงานเอกสารอ้างอิง
๑๖ มกราคม ๒๕๕๙เกียรติบัตร เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยมเชยระดับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)คุรุสภา
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา
เกียรติบัตร
๖ ตุลาคม ๒๕๕๘เกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๘ ในฐานะปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภาเกียรติบัตร
๕ มิถุนายน ๒๕๕๕เกียรติบัตรเป็นพุทธศาสนิกชนต้นแบบงานฉลอง ๒๖๐๐ ปี พุทธชยันตีเฉลิมราชละเทศกาลวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๕สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑เกียรติบัตร
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประเภทศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ จังหวัดมหาสารคาม "สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน" ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกียรติบัตร
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ได้รับคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ประเภทศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ จังหวัดนครพนมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑เกียรติบัตร
๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ รางวัลเหรียญทอง ผลการประเมินวัตกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๑ (ESAAN EXCELLENCE 2008) วันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกียรติบัตร
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมบุคลากรทางการศึกษา โครงการประกวดและคัดเลือกนวัตกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ๒๕๕๑สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑เกียรติบัตร
๕ ตุลาคม ๒๕๕๐เกียรติบัตรเป็นผู้นำการพัฒนาด้านคุณธรรม-จริยธรรม ระดับดีเด่น ตามโครงการประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง" ประจำปี ๒๕๕๐ ระดับภาคสงฆ์ ๑๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต ๑ ร่วมกับ วัดพระะาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนมเกียรติบัตร
๒๙ กันยายน ๒๕๕๐เกียรติบัตรเป็นที่ปรึกษาร่วมสร้างสรรค์โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกียรติบัตร

รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหนองบึก ๑ ศูนย์ประชุมหนองบึก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
3212 Total View 2 View Today
(Visited 138 times, 1 visits today)