การฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

Share List วันที่ 14

Read more

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเชิงบูรณาการเพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันที่ 30 สิงหาคม 2561

Share List วันที่ 30

Read more

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

Share List สำนักงานค

Read more

การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Share List การประชุม

Read more

การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Share List การประชุม

Read more

การประชุมสัมมนาวิชาการและการคัดเลือกผลงานด้านการนิเทศการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Share List การประชุม

Read more

การอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๕๙ หลักสูตร การพัฒนาระบบ Cloud Computing เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๗ -๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

Share List สำนักงานค

Read more

การอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๕๙ หลักสูตร ๑ การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

Share List สำนักงานค

Read more

การอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๕๙ หลักสูตร ๑ การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

Share List สำนักงานค

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)