การนำเสนอผลงาน/นิทรรศการ โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List การนำเสนอ

Read more

การนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List การนำเสนอ

Read more

การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List การนำเสนอ

Read more

การนำเสนอผลงาน/จัดนิทรรศการครู โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้โครงานเป็นฐาน วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List การนำเสนอ

Read more

การนำเสนอผลงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List การนำเสนอ

Read more

นิเทศโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List นิเทศโครง

Read more

การนำเสนอผลการดำเนินงาน/นิทรรศการ โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List การนำเสนอ

Read more

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List การนิเทศ

Read more

การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List วันพุธ ที

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)