ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

Share List วันพุธ ที

Read more

การประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

Share List วันที่ ๒๓

Read more

การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๒

Share List วันที่ ๓๐

Read more

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

Share List วันศุกร์

Read more

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

Share List วันที่ ๕ 

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)