การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม วันที่ 28 สิงหาคม 2561

Share List สถาบันระห

Read more

การฝึกอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม วันที่ 27 สิงหาคม 2561

Share List วันที่  2

Read more

การอบรมครูและนักเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษา จังหวัดนครพนม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พ.ค. 2561

Share List วันที่ 24

Read more

พิธีเปิดงานนิทรรศการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 2561 : ความก้าวหน้า เติบโต วันที่ 21 เมษายน 2561

Share List วันที่ 21

Read more

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาชายแดนและแผนการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

Share List วันที่ ๘

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษาพัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” วันที่ 4-5 กันยายน 2560

Share List การประชุม

Read more

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 เดินทางมาศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม

Share List วันที่ 3

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)