ศธจ.นครพนม ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม ศธจ.ขอนแก่น วันที่ 2 ตุลาคม 2561

Share List วันที่ 2

Read more

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเชิงบูรณาการเพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันที่ 30 สิงหาคม 2561

Share List วันที่ 30

Read more

การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม วันที่ 28 สิงหาคม 2561

Share List สถาบันระห

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและเวทีประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดนครพนม

Share List วันที่ 11

Read more

การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (Routine to Research : R2R Advance) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

Share List สถาบันพัฒ

Read more

การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (Routine to Research : R2R Advance) วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

Share List วันที่ ๒

Read more

การพัฒนางานประจำโดยอาศัยการวิจัย (Routine to Research-R2R) รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

Share List การพัฒนาบ

Read more

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

Share List สำนักงานค

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)