การอบรมครูและนักเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษา จังหวัดนครพนม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พ.ค. 2561

Share List วันที่ 24

Read more

การประชุมปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนในฝัน วันที่ 10 ตุลาคม 2559

Share List สำนักงานเ

Read more

การประชุมพัฒนาศักยภาพครูสุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนในโรงเรียน วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List วันที่ ๒๖

Read more

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) เศรษฐกิจอาเซียนและทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List การประชุม

Read more

การประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตและโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Share List สำนักงานเ

Read more

การประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตและโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Share List สำนักงานเ

Read more

การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รุ่นที่ ๓ โรงเรียนในเขตอำเภอปลาปาก อำเภอนาแก วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

Share List การประชุม

Read more

การอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” สพป.นครพนม เขต ๑ วันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

Share List การอบรมหล

Read more

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Share List นายเพิ่มพ

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)