กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา เงินเดือน ๑๕,๐๐๐-๑๖,๕๐๐ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ด้วย กรมสรรพสามิต จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ

 • ๑.๑ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 • ๑.๒ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐-๑๖,๕๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

 • ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

 • ๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
  ก. คุณสมบัติทั่วไป
  (๑) มีสัญชาติไทย
  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
  (๓) ป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  ข. ลักษณะต้องห้าม
  (๑) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายในกฎ ก.พ.
  (๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
  (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
  (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกริจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
  (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
  (๑๑) เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 • ๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ระบุไว้ ดังนี้ ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมีประยุกต์ ทางเคมีอุตสาหกรรฒ ทางเคมี-ชีววิทยา ทางปิโตรเคมี ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทางชีวเคมี หรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา หรือสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางชีววิทยา
 • ๔.๓ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.

๕. การรับสมัครสอบ

 • ๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
  ๕.๑.๑ เปิดเว็บไซต์ http:///www.excise.go.th/jop หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  ๕.๑.๒ กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
  ๕.๑.๓ พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จำนวน ๑ แผ่น หากไม่มีเครืองพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบัทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในภายหลัง
  ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน (ข้อ ๕.๑.๓) หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้แล้ว
 • ๕.๒ ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินในข้อ (๕.๑.๓) ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภายในเวลาทการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
 • ๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๔๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
  ๔.๓.๑ ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๔๐๐ บาท
  ๔.๓.๒ ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) จำนวน ๓๐ บาท
  เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕.๓ แล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ๕.๔ ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th/job หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ”
  กรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบ หลังจากที่ชำระค่าธรามเนียมให้ผู้สมัครสอบติดต่อกรมสรรพสามิต พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการได้ ๒ รูปแบบ ดังนี้
  ๕.๔.๑ ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ชั้น ๔ ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  ๕.๔.๒ ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๒๔๑ ๔๗๗๕, ๐ ๒๖๖๘ ๖๕๖๐-๘๙
  กรณีผู้สมัครสอบรายใดพิมพ์ใบสมัคเรียบร้อยแล้ว เกิดการชำรุดหรือสูญหาย สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบใหม่จนถึงวันสอบ

๖. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ

ข่าวอื่นๆ

จังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ด้วย จังหวัดสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราว่าง ๑ ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างระดับปริญญาตรี เดือนละ ๑๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท่ายประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๑๕๓๕)

หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย

สำหรับพระภิกษุและสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๓. วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในวัน เวลาราชการ โดยเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ ๒๐๐-. บาท

๔. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สม้คร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาและวันที่ที่คาดว่าจะได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔)  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ หลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ข่าวอื่นๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๒ อัตรา รับสมัคร ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) สังกัดงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้างระดับปริญญาตรี เดือนละ ๑๓,๓๐๐.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
๒) มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา e-GP
๓) มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
๔) มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล PO และการตรวจรับพัสดุในระบบ Web Online
๕) สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษะต้องห้าม ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๒.๕ ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กำหนดใน กฎ ก.พ.อ.
๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก และกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ

๓. ระยะเวลาการจ้าง
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด โดยจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกำหนด ต้องมีการทดลองการปฏิบัติงาน หากผลการทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินว่าเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับการต่อสัญญาจ้างและอาจได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

๔. ระยะเวลาการดำเนินงาน
ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๒
และทางเว็บไซต์ http://www.ubru.ac.th หรือ โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๓๕

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 สำเนาใบรับรองคุณวุฒิและสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือทะเบียนสมรส(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) จำนวน ๑๐๐ บาท
 หลักฐานอื่น (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด
** ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่สมัคร **

ข่าวอื่นๆ

596 Total View 1 View Today
(Visited 62 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)