กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 40 อัตรา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 40 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ตำแหน่งที่ 2 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ตำแหน่งที่ 5 นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 11 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ตำแหน่งที่ 6 นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 17,500 บาท
ตำแหน่งที่ 7 วิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 4 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ตำแหน่งที่ 8 วิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 17,500 บาท
ตำแหน่งที่ 9 นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ตำแหน่งที่ 10 นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตรเงินเดือน 15,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (internet) ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561-วันที่ 14 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://dip.thaijobjo.com

ดาวน์โหลด ประกาศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความในหัวข้อ “โอ้โฮ… OTOP” ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท ส่งผลงานถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561

โครงการประกวดเรียงความ “โอ้โฮ… OTOP” เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ดาวน์โหลดรายละเอียด : https://goo.gl/WEhLrq

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวด เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “โอ้โฮ… OTOP” โดยมีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรม ภารกิจ และผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่แพร่หลาย และสนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนของตนเอง

1. รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด
1.1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเรียงความภาษาไทย ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสละสลวยในการใช้ภาษา โดยผู้ส่งผลงานสามารถตั้งชื่อเรื่องใหม่ได้ ทั้งนี้ ต้องให้อยู่ในข้อกำหนดเนื้อหา “โอ้โฮ… OTOP” และจะต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมชื่อชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ตามข้อเท็จจริงมาในเนื้อหาของเรียงความ
1.2. ผู้ส่งผลงานในแต่ละระดับ มีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน เท่านั้น
1.3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเอง มิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดจากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ในทุกช่องทาง ก่อนวันประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ
1.4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หรือเกิดข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด อนึ่งหากมีการตรวจสอบพบการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน กรมการพัฒนาชุมชนจะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี
1.5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงาน
1.6. ส่งผลงานความยาว 1 – 2 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 16 Point โดยส่งต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด (รวม 2 ชุด) ชื่อ – นามสกุล พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ ใส่ไว้ในต้นฉบับแผ่นแรกเท่านั้น กรณีใช้นามแฝงในการส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องแจ้งชื่อ – สกุลจริงด้วย
1.7. ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานโดยเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัยคณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจเชิญ ผู้ส่งผลงานเข้าชี้แจง และในกรณีที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้ หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้ง ชื่อ – สกุล รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์อาจถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาผลงาน
1.8. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ โดยส่งผลงานไปที่ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดเรียงความ ‘โอ้โฮ… OTOP’ ระดับ…”
1.9. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 โดยยึดจากวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ กำหนดประกาศผลและมอบรางวัลภายในเดือนพฤษภาคม 2561
1.10. สิทธิการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ เป็นของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
1.11. บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวด
1.12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

2. ประเภทและรางวัลในการประกวด

2.1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.1.1. รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 5,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
2.1.2. รางวัลดีเด่น ทุนการศึกษา 3,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล
2.1.3. รางวัลชมเชยทุนการศึกษา 2,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

2.2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2.1. รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 10,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
2.2.2. รางวัลดีเด่น ทุนการศึกษา 5,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล
2.2.3. รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 3,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

2.3. ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
2.3.1. รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 15,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
2.3.2. รางวัลดีเด่น ทุนการศึกษา 7,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล
2.3.3. รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 4,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 0 2141 6320 – 23 หรือ 0 2141 6387
หรือ www.facebook.com/prcdd

 

828 Total View 1 View Today
(Visited 69 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)