มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ๑๙,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษา สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ๑๙,๕๐๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

๑. รับใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๓๐๓๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ในวันและเวลาราชการ) หรือ

๒. สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครสอบแข่งขันและบัตรประจำตัวสอบ จำนวน ๑ ชุด กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๖ ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองส่งถึง นายณัฐพล สายโสม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๔ ต าบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๙๐ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมสั่งจ่าย ค่าสมัคร ๕๐ บาท  ทางธนาณัติในนาม นายณัฐพล สายโสม เพื่อรับเงินค่าสมัคร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ “สาขาเคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๐๐๐๙๓” (ไม่รับธนาณัติออนไลน์) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือระยะเวลาการส่งใบสมัครตามวันที่ในตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ อนึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะพิจารณาเรียงลำดับหมายเลขประจำตัวสอบของผู้สมัครสอบแข่งขัน โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่สมัครด้วยตนเอง ตาม ๑. ก่อน แล้วจึงตามด้วย ผู้สมัครทางไปรษณีย์ตาม ๒. ตามวันที่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเอกสารและค่าสมัครสอบทางไปรษณีย

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข่าวอื่นๆ

 

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ด้วย กรมสรรพสามิต จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ

 • ๑.๑ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 • ๑.๒ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐-๑๖,๕๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

 • ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

 • ๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
  ก. คุณสมบัติทั่วไป
  (๑) มีสัญชาติไทย
  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
  (๓) ป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  ข. ลักษณะต้องห้าม
  (๑) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายในกฎ ก.พ.
  (๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
  (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
  (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกริจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
  (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
  (๑๑) เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 • ๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ระบุไว้ ดังนี้ ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมีประยุกต์ ทางเคมีอุตสาหกรรฒ ทางเคมี-ชีววิทยา ทางปิโตรเคมี ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทางชีวเคมี หรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา หรือสาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางชีววิทยา
 • ๔.๓ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.

๕. การรับสมัครสอบ

 • ๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
  ๕.๑.๑ เปิดเว็บไซต์ http:///www.excise.go.th/jop หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  ๕.๑.๒ กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
  ๕.๑.๓ พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จำนวน ๑ แผ่น หากไม่มีเครืองพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบัทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในภายหลัง
  ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน (ข้อ ๕.๑.๓) หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้แล้ว
 • ๕.๒ ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินในข้อ (๕.๑.๓) ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภายในเวลาทการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
 • ๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๔๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
  ๔.๓.๑ ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๔๐๐ บาท
  ๔.๓.๒ ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) จำนวน ๓๐ บาท
  เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๕.๓ แล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ๕.๔ ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th/job หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ”
  กรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบ หลังจากที่ชำระค่าธรามเนียมให้ผู้สมัครสอบติดต่อกรมสรรพสามิต พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการได้ ๒ รูปแบบ ดังนี้
  ๕.๔.๑ ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส่วนสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ชั้น ๔ ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  ๕.๔.๒ ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๒๔๑ ๔๗๗๕, ๐ ๒๖๖๘ ๖๕๖๐-๘๙
  กรณีผู้สมัครสอบรายใดพิมพ์ใบสมัคเรียบร้อยแล้ว เกิดการชำรุดหรือสูญหาย สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบใหม่จนถึงวันสอบ

๖. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ

ข่าวอื่นๆ

 

สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสม้ครบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิชาการ จำนวน ๔ อัตรา ส่่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

ข่าวอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413 Total View 1 View Today
(Visited 61 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)