ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ด้วย ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • ๑.๑ นักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง
  • ๑.๒ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
  • ๑.๓ นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

รายละเอียดกลุ่มงาน ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สมรรถนะที่ประเมิน ค่าตอบแทน และสถานที่ปฏิบัติงาน (ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)
ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่เร่ิมสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และอาจจะได้รับการต่อสัญญาจ้างอีก

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร (คุณสมบัติทั่วไป)
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่างด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร และขอยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่งต่างๆ ตามกำหนด ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐ ๕๕๒๙ ๙๒๘๐ ต่อ ๑๐๖

๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ทุกตำแหน่ง ๑๐๐ บาท

๕. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  • (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
  • (๒) สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
    ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  • (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
  • (๔)  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และคำนำหน้า (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ข่าวอื่นๆ

 

จังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ด้วย จังหวัดสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราว่าง ๑ ตำแหน่ง
อัตราค่าจ้างระดับปริญญาตรี เดือนละ ๑๘,๓๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท่ายประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๑๕๓๕)

หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย

สำหรับพระภิกษุและสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๓. วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในวัน เวลาราชการ โดยเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ ๒๐๐-. บาท

๔. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สม้คร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาและวันที่ที่คาดว่าจะได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔)  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ หลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ข่าวอื่นๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๒ อัตรา รับสมัคร ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) สังกัดงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้างระดับปริญญาตรี เดือนละ ๑๓,๓๐๐.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
๒) มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา e-GP
๓) มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
๔) มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล PO และการตรวจรับพัสดุในระบบ Web Online
๕) สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษะต้องห้าม ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๒.๕ ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กำหนดใน กฎ ก.พ.อ.
๒.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก และกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ

๓. ระยะเวลาการจ้าง
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด โดยจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกำหนด ต้องมีการทดลองการปฏิบัติงาน หากผลการทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินว่าเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับการต่อสัญญาจ้างและอาจได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

๔. ระยะเวลาการดำเนินงาน
ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดใบสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๒
และทางเว็บไซต์ http://www.ubru.ac.th หรือ โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๓๕

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 สำเนาใบรับรองคุณวุฒิและสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือทะเบียนสมรส(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
 หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) จำนวน ๑๐๐ บาท
 หลักฐานอื่น (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด
** ให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่สมัคร **

ข่าวอื่นๆ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษา สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ๑๙,๕๐๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

๑. รับใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๓๐๓๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ในวันและเวลาราชการ) หรือ

๒. สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครสอบแข่งขันและบัตรประจ ำตัวสอบ จำนวน ๑ ชุด กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ ๖ ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองส่งถึง นายณัฐพล สายโสม กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๔ ต าบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๙๐ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมสั่งจ่าย ค่าสมัคร ๕๐ บาท  ทางธนาณัติในนาม นายณัฐพล สายโสม เพื่อรับเงินค่าสมัคร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ “สาขาเคาน์เตอร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๐๐๐๙๓” (ไม่รับธนาณัติออนไลน์) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะถือระยะเวลาการส่งใบสมัครตามวันที่ในตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ อนึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะพิจารณาเรียงลำดับหมายเลขประจำตัวสอบของผู้สมัครสอบแข่งขัน โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่สมัครด้วยตนเอง ตาม ๑. ก่อน แล้วจึงตามด้วย ผู้สมัครทางไปรษณีย์ตาม ๒. ตามวันที่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเอกสารและค่าสมัครสอบทางไปรษณีย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นๆ

 

333 Total View 1 View Today
(Visited 38 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)