การนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Share List วันที่ 7

Read more

การฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

Share List วันที่ 14

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 (ระดับเครือข่าย เอกชนจังหวัดนครพนม กลุ่มที่ 1) วันที่ 10 กันยายน 2561

Share List วันที่ 10

Read more

การนิเทศ ติดตามและประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม

Share List วันที่ 9

Read more

การนิเทศ ติดตามและประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)

Share List Related p

Read more

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

Share List วันพุธ ที

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนแข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชน

Share List วันที่ ๙

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านอาชีวศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและอาชีพในจังหวัดนครพนม

Share List วันที่ ๗

Read more

การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัยขั้นสูง (Routine to Research : R2R Advance) วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

Share List วันที่ ๒

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)