ศธจ.นครพนม ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม ศธจ.ขอนแก่น วันที่ 2 ตุลาคม 2561

Share List วันที่ 2

Read more

การฝึกประสบการณ์นิเทศศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

Share List วันที่ 14

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและเวทีประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดนครพนม

Share List วันที่ 11

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนแข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชน

Share List วันที่ ๙

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประชารัฐ จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Share List ตามที่สำน

Read more

การประเมินตามสภาพจริงเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ DLIT โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

Share List ตามที่สำน

Read more

นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรการจัดการเรียนภาษาไทยโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Share List วันที่ ๑๒

Read more

นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านคำสว่าง วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

Share List วันที่ ๒๑

Read more

การอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ปี ๒๕๕๙ หลักสูตร ๑ การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

Share List สำนักงานค

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)