การประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม วันที่ 19 ตุลาคม 2561

Share List วันที่ 19

Read more

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

Share List วันพุธ ที

Read more

นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยา เดินทางเยือนจังหวัดนครพนม

Share List นายเหวียน

Read more

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

Share List วันศุกร์

Read more

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะเดินทางเยือนจังหวัดนครพนม

Share List วันพฤหัสบ

Read more

การคัดเลือกนักเรียนทุนตามโครงการทุนการศึกษา “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับศึกษาธิการภาค ๑๑

Share List วันที่ ๒๘

Read more

การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนตามโครงการทุนการศึกษาภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

Share List วันที่ ๑๒

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จุดที่ ๖ (จังหวัดนครพนม มุกดาหาร เลย หนองคาย และบึงกาฬ) วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

Share List สำนักงานค

Read more

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

Share List วันที่ ๑๒

Read more

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)